how-to-create-a-social-media-marketing-strategy

Visie

Na ruim een eeuw is het psychoanalytisch gedachtegoed nagenoeg over de gehele aardbol uitgewaaierd en heerst er binnen haar schoot een toenemende multiculturaliteit en theoretische diversiteit. Onze vereniging erkent het pluralisme van de psychoanalyse en laat zich door de meest uiteenlopende gezichtspunten binnen de psychoanalytische beweging inspireren.
Psychoanalytische psychotherapeuten begeven zich in hun klinisch werk zowel op het terrein van de klassieke indicaties alsook in de randgebieden. Zij trachten daarbij te putten uit en bij te dragen tot zowel de breedte als de diepte van de psychoanalytische gedachte-inhoud. In haar diverse opleidings- en/of vormingsinitiatieven probeert zij deze bekommernis maximaal te weerspiegelen. De studie van de psychodynamiek is geworteld in het denken van Freud en de theorie├źn die door de belangrijkste psychoanalytici na hem zijn ontwikkeld: Winnicott, Klein, Bion, Fairbairn, Kohut, Kernberg, Lacan, Fonagy, enz.

De psychiatrie, de psychologie en de psychotherapie trachten meer en meer hun wetenschappelijke geloofwaardigheid te verdienen door het empirisme van cijfers en tabellen, het meetbare en het zichtbare. Zij nemen hierbij de geneeskunde als toegepaste natuurwetenschap tot voorbeeld. Rekening houdend met de eigenaardigheid van de psyche als onderzoeksobject wil onze vereniging aan deze ontwikkelingen participeren. Anderzijds wil ze, conform de psychoanalyse als wetenschap van het Onbewuste, de specificiteit van haar epistemologische en ethische gerichtheid op de particulariteit van het subject beklemtonen. De menselijke conditie en de psychische pijn die eraan inherent is valt noch te reduceren tot de hersenen, noch tot het instinctieve of driftmatige c.q. evolutionaire, noch tot de kwantificering van scoorbare symptomen. In deze tijd van empirisme, cognitivisme en neurobiologie komt het onze, zoals elke andere psychoanalytische, vereniging toe erover te waken dat de wetenschap van de psyche het contact met de subjectieve dimensie niet verliest.
Essentieel gaat het er in de psychoanalytische psychotherapie om te luisteren naar hoe zich de unieke psychische werkelijkheid binnen de affectiviteit van het overdrachtstegenoveroverdrachtscontinuum ontvouwt. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de (inter)subjectieve werkelijkheid zoals die zich ontvouwt in innerlijke objectrelaties, mentale toestanden, communicatie, taal en affect. Het actueel psychisch functioneren (van een persoon, koppel, gezin, groep, gemeenschap) wordt begrepen vanuit het persoonlijk beleefde verleden en onbewuste beweegredenen.

Zoals de psychoanalyse heeft de psychoanalytische therapie m.a.w. een wetenschappelijke roeping. Zij heeft echter als wetenschap een speciaal statuut, behorend bij de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Als praktijk, die zich zo veel als mogelijk aan wetenschappelijke toetsing onderwerpt, blijft zij evenzeer kunst als kunde.

In tegenstelling tot de psychoanalytische kuur verstaan we onder psychoanalytische therapie de meest uiteenlopende vormen van toegepaste psychoanalyse binnen de hulpverlening. Deze diversiteit betreft setting en kader (individuele psychotherapie met volwassenen en kinderen, moeder-kind begeleiding, speltherapie, ouder- en gezinsbegeleiding, groepspsychotherapie, klinische psychotherapie, psychodrama, ...) alsook de doelgroep (baby-observatie, autisme, mentale handicap, leerstoornissen, psychosomatiek, trauma, depressie, angst, psychose, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele pathologie, forensische psychiatrie, ...).

De missie van onze vereniging is enerzijds het organiseren van permanente vorming en therapeutisch-inhoudelijke uitwisseling voor psychoanalytisch therapeuten te organiseren en anderzijds bekendheid en relevantie van psychoanalytische toepassingen buiten de kuur te promoten.

Onze vereniging gaat permanent de dialoog aan met de andere disciplines uit de neurowetenschappen en de menswetenschappen vanuit onze visie dat de psychoanalyse een grote bijdrage aan de cultuur heeft geleverd en nog steeds het gehele hulpverleningsveld kan verrijken.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player