how-to-create-a-social-media-marketing-strategy

Lidmaatschap

Vormen van lidmaatschap

Het lidmaatschap kan aangevraagd worden in de loop van of na voltooiing van een opleiding in de psychoanalytische therapie met betrekking tot kinderen, jeugdigen en/of gezinnen of met betrekking tot volwassenen, naargelang van de sectie waartoe men zich richt.

De vereniging kent verschillende lidmaatschapsvormen:

Aspirant lid
Het aspirant lidmaatschap kan aangevraagd worden door diegene die een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapie-opleiding m.b.t. kinderen, jeugdigen en/of het gezin, of m.b.t. volwassenen volgt, en/of nog niet alle onderdelen van deze opleiding voltooid heeft. Een aspirant-lid is ertoe gehouden binnen een termijn van zeven jaar op basis van de daartoe vereiste criteria het gewone lidmaatschap aan te vragen. Indien er gegronde redenen bestaan om deze termijn te verlengen, neemt de betrokkene contact op met de Voorzitter van de Erkenningscommissie.

Gewoon lid
Het gewone lidmaatschap kan aangevraagd worden na de voltooiing van een opleiding in de psychoanalytische therapie en wordt toegekend al naargelang van de sectie waartoe men zich richt. Op het ogenblik van de aanvraag heeft de kandidaat zich tevens geëngageerd in een leertherapie.

Werkend lid
Het werkend lidmaatschap kan aangevraagd worden door diegene, die voldoet aan de criteria van het gewone lidmaatschap en daarenboven na de voltooiing van de opleiding reeds minimaal twee jaar psychotherapeutische ervaring heeft vanuit een psychoanalytische oriëntatie. Op het ogenblik van de aanvraag van het werkend lidmaatschap heeft de aanvrager een leertherapeutische ervaring van minstens 150 sessies. Bovendien moet men op het moment van de aanvraag psychoanalytische psychotherapie bedrijven met minimum vier cliëntsystemen per week.Van de werkende leden wordt verwacht dat zij zich permanent blijven vormen door lectuur studiebijeenkomsten, lezingen, supervisie e.d.

De VVPT publiceert de namen van de gewone en de werkende leden ten behoeve van verwijzers en cliënten in een adressenlijst, te raadplegen op de website van de vereniging.

Wie op de hoogte wenst te blijven van de activiteiten van de vereniging kan een aanvraag indienen als belangstellend lid.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player