how-to-create-a-social-media-marketing-strategy

Erkenning Psychotherapeut

Beste VVPT-lid,

Onlangs verscheen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg het rapport "Organisatie- en Financieringsmodel voor de Psychologische Zorg".
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige situatie in België m.b.t. het psychologische zorgaanbod alsook een voorstel voor een psychologisch zorgsysteem met twee niveaus: een vrij toegankelijke eerstelijns psychologische zorg en een gespecialiseerde psychologische zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien.

U kan dit rapport als pdf-bestand consulteren via de online link https://kce.fgov.be/nl/publications/KCE-Reports#.VxksYPmLQ_4 . Over dit uitvoerig rapport valt heel wat te zeggen, in het bijzonder over de plaats die de psychotherapie hierin toebedeeld krijgt, over de verhouding met de arts en over de organisatie van de voorziene terugbetaling.

Als VVPT kiezen we ervoor om samen met onze VAPGV-partners hierin een standpunt te bepalen en om vanuit de Koepel van Psychotherapie Verenigingen met een gezamenlijk standpunt naar buiten te komen. Dit overleg is nu al bezig.

Maar we willen hier nogmaals het belang benadrukken van uw mening in deze. U ontving onlangs een uitnodiging om mee te werken aan een VVPT-enquête waarin we ook uw standpunt willen leren kennen over kwesties die binnen het KCE-rapport aan bod komen. Het is uw mening die wij willen verdedigen, eerst binnen de VAPGV en nadien binnen de Koepel voor Psychotherapie Verenigingen. Dus indien u deze enquête nog niet heeft ingevuld, willen wij u graag vragen dit alsnog spoedig te doen zodat wij beter uw mening kunnen laten doorwegen in het verdere overleg.

Met vriendelijke groeten,
het VVPT-bestuur

Lees hier de laatste stand van zaken over het 'Organisatie- en Financieringsmodel voor de Psychologische Zorg' :

Link naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Standpunt van de Koepel van Psychotherapie Verenigingen t.a.v. de beleidsnota van 05.02.2016 over de wettelijke erkenning van psychotherapie van minister De Block

Psychotherapie is een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die ook op langere termijn gunstige effecten heeft, die terugval kan helpen voorkomen en mensen kan wapenen tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.
Dat veronderstelt echter wel dat het gaat over wetenschappelijk gefundeerde vormen van psychotherapie die goed worden toegepast door gekwalificeerde, degelijk opgeleide en bekwame professionelen. Mensen met een grondige kennis van het wetenschappelijk onderzoek in geestelijke gezondheidszorg en gedragswetenschappen en met een degelijke bijkomende opleiding die hen in staat stelt, autonoom, de juiste therapeutische interventies te kiezen en toe te passen, aangepast aan de noden van de cliënt of het cliëntsysteem die hulp zoeken.
Indien aan die voorwaarden niet voldaan wordt, is er geen voldoende garantie voor effectiviteit en zelfs een zeer reële kans op schadelijke effecten. Bij gebrek aan goede regelgeving is dat helaas nog al te vaak het geval.
De voorstellen zoals die blijken uit de persmededeling van minister De Block kunnen een belangrijke verbetering inhouden, mits de psychotherapeuten zelf voldoende stem krijgen in de voorziene beleidsorganen.
De Koepel van Psychotherapie Verenigingen is de vereniging van de wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën. Hij vertegenwoordigt de vier wetenschappelijke psychotherapiestromingen zoals beschreven in het advies van de hoge gezondheidsraad.
Deze zijn op dit moment de voornaamste en meest bewezen effectieve vormen van psychotherapie voor psychisch lijden.
De Koepel wil maximaal inzetten op deze vormen van kwaliteitsvolle, bewezen effectieve psychotherapie en wil de huidige en toekomstige erkende psychotherapeuten binnen deze psychotherapiestromingen vertegenwoordigen.

Met het oog op het garanderen van kwaliteitsvolle en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde psychotherapie nu en in de toekomst vragen wij:

 een representatieve vertegenwoordiging in de GGZ raad en andere adviesorganen waar en wanneer er over kwesties van psychotherapie wordt overlegd en beslist. Het zou immers hoogst ongewenst zijn indien uitsluitend of hoofdzakelijk niet-psychotherapeuten beslissingen zouden nemen of uitspraken doen over de kwaliteitsbewaking, erkenningscriteria en uitoefening van psychotherapie. Noch psychologische, noch pedagogische, noch psychiatrische basisopleidingen zijn voldoende voor het plannen, opvolgen en uitvoeren van kwalitatieve op wetenschappelijke evidentie gebaseerde psychotherapie. Een dergelijke basisopleiding volstaat dus evenmin om advies te verlenen over de organisatie of kwaliteitsbewaking van psychotherapeutische activiteiten.

 betrokken te worden bij de uitwerking van de concrete overgangsmaatregelen. In het verleden was er nog geen regelgeving in verband met opleidingen in de verschillende psychotherapieën. Dat heeft onder meer geleid tot een wildgroei van opleidingen en van curricula van mensen die zichzelf psychotherapeut zijn gaan noemen, zonder voldoende kwaliteitsgaranties.
Aan de andere kant hebben de vier psychotherapieverenigingen die nu vertegenwoordigd zijn in de Koepel op basis van strikte erkenningscriteria de kwaliteit van de opleiding van hun erkende psychotherapeuten gegarandeerd. Met de huidige overgangsmaatregelen dreigen enerzijds mensen met een onvoldoende basis- of voortgezette opleiding te ontsnappen aan het moeten voldoen aan de nodige opleidingsvereisten, terwijl aan de andere kant een aantal degelijke, goed opgeleide en kwaliteitsvolle psychotherapeuten alsnog uit de boot zouden vallen. Daarom vragen we om bij de overgang alle door ons als psychotherapeut erkende leden als volwaardig en autonoom werkend psychotherapeut te erkennen.

 inspraak in de erkenning en continue kwaliteitscontrole van de psychotherapie opleidingen. Doorheen de jaren hebben we duidelijke criteria uitgewerkt waaraan een degelijke psychotherapie opleiding dient te voldoen. Deze opleidingscriteria werden opgesteld met het oog op het garanderen van kwaliteitsvolle en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde psychotherapie. We zouden het een belangrijk tekort vinden indien deze opgebouwde kennis en ervaring niet wordt meegenomen in de toekomstige erkenning van psychotherapie opleidingen.
Samenwerking tussen het wetenschappelijk onderzoek (de universiteiten) en de praktijkvoering is voor ons van levensbelang voor het garanderen en verbeteren van kwaliteitsvolle psychotherapie, nu en in de toekomst.

Leuven, 27.02.2016

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player